Đá crema marfil-màu kem trời Tây

Đá crema marfil-màu kem trời Tây